loading

 نکات مهم در تنظیم قرارداد مشارکت در ساخت برای سازنده

_

نکات و جزئیات مهمی در خصوص اقدام به عقد قرارداد مشارکت در ساخت حضور شما به تفصیل بیان می گردد که مبادا غفلت از هریک از این جزئیات باعث به وجود آمدن مسائل و مشکلات جبران ناپذیر شود، با ما همراه باشید…

  • قبل از تنظیم قرارداد ملاحظه کنید که آیا طرف اول یعنی مالک طبق سند ملک موضوع مشارکت مالک محسوب می شود یا خیر. چون ممکن است در سند مالکیت نام شخص دیگری قید شده باشد مانند چند ورثه یا طرف اول مدعی است ملک را از مالک خریده که باید وکالتنامه و مبایعه نامه ارائه نماید و اصالت آنها بررسی دقیق شود.
  • مالک قبلا از انجام معامله ملک را به غیر انتقال نداده باشد.
  • حتما در ضمن قرارداد یا به صورت جداگانه سهم سازنده و مالک مشخص شود تا در زمان بروز اختلاف در دادگاه مواجه با رد دعوی نشوید.
  • حتما و حتما شرط فسخ قرارداد را با حفظ منافع و هزینه های انجام شده برای خود در قرارداد پیش بینی و تعریف نمایید.
  • اگر مبالغی قرار است هزینه شود و پرداخت آن به صورت برابر یا بر اساس سهم طرفین باید پرداخت شود حتما باید تضمین کافی از مالک اخذ شود تا سازنده مطمئن باشد که می تواند آنچه را که اضافه بر سهم خود به شهرداری یا ثبت یا غیره پرداخته، دریافت نماید.
  • اگر ملک ورثه ای است باید تمام وراث شخصا یا توسط وکیل قانونی یا توسط ولی یا قیم در جلسه حاضر و قرارداد را امضا نمایند.
  • برای تمام تعهداتی که مالک در مقابل سازنده دارد هم مدت و هم وجه التزام تعیین نمایید. تا در صورت عدم انجام تعهد بتوانید از طریق دادگاه وی را ملزم به اجرای تعهدات و پرداخت خسارت نمایید.
  • پس از رسیدگی به سمت و صلاحیتهای طرفین نوبت به تعیین آورده طرفین می‌رسد: توجه دارید که مشارکت بدین مفهوم است که هر یک از طرفین آورده‌ای دارد و این دو آورده با هم ممزوج شده و هر یک از طرفین بالنسبه به میزان آورده خود در این مال ممزوج شریک می‌باشند. باید آورده های هر یک از طرفین به دقت مشخص و ارزیابی شوند و بر این اساس سهم هر یک از طرفین در مال مورد مشارکت مشخص گردد.

جهت مشاوره در خصوص مشارکت در ساخت با کارشناسان ما تماس بگیرید